Dainavos girios garsai (2012)

Dainavos girios garsai


Dainavos girioje kiek tik akis aprėpia plyti sausi šilai. Tiktai gausiai kraštą išvagojusių upokšnių ar upių pakrantėse veši derlingesni eglynai ir lapuočių medynai. Vientisų pušynų monotonija sutrikdoma ir telkšančiose nedidelėse pelkutėse, drėgnesnėse apyežerėse. Didesnė įvairovė Čepkelių raiste, kur kalvomis kauburiuoti sausi apypelkio miškai, dideli retmiškiais apaugę aukštapelkių tyrai, plynių dykros, tarpinių pelkių, Pakatrių ar Musteikos upelio aukštupio viksvynų klampumos, niaurūs eglynai ar sunkiai išbrendami vandens užlieti juodalksnynai.
Dideli ir retai žmonių lankomi miškų plotai teikia išskirtines sąlygas retiems ir slaptingiems gyvūnams, kuriems reikalinga ramybė ir didelės buveinės. Šiuose miškuose nuo seno iškilnias tuoktuves kelia kurtiniai, o priešaušriais kirtaviečių plynėse burbena tetervinai. Šviesiuose ir perregimuose pušynuose išgirsi svajingą amalinio strazdo giesmę ar užburiančią lygutės trelę, juodosios meletos tarškesį, ulduko burkavimą ar tylų kukučio upsėjimą. Čia naktį, stabtelėjus trumpam atokvėpiui, atsklis įstabūs lėlių ar lutučių sąšaukų atgarsiai. Šlapiuose lapuočių miškuose pasitiks daugiabalsis smulkiųjų paukščių klegesys, kuriame tarp daugelio giesmių nuotrupų bus sunku išskirti atskirus solistus. Vakaro prieblandoje iš raistų gelmės atsklis skardus gervių klyksmas, tuoktuvių keliu lekiančios slankos kvorkimas, užmirkusiose pievose pasigirs griežlės džeržgimas, o šalimais tankiame karklų krūme ims suokti lakštingala. Papelkiu praklampos rujojantis briedis ir kažko išgąstingai sukrioks stirna, o patvinusio ežerėlio pakrantėse nė akimirkos nenurims kūmučių kumsėjimas ir įvairiabalsis varlių kvarksėjimas.
Palikim kasdienius savo rūpesčius, atverkim sielas ir namus gamtos garsams, kad jie nuramintų, suteiktų jėgų ir noro geriau pažinti mūsų tėviškės gamtą.

Eugenijus Drobelis
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus pavaduotojas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čepkeliai - Atkištašakis
01. Gulbė nebylė 0:58
02. Rudagalvė kryklė, miškinis kalviukas 1:10
03. Uldukas, didysis margasis genys, pilkoji pečialinda 1:16
04. Gegutė, žalioji pečialinda, kikilis, brastinis tilvikas 2:49
05. Lėlys 3:00
06. Pilkoji meleta, varnėnas, uldukas 1:57
07. Juodoji meleta 1:15
08. Mažasis margasis genys, juodoji meleta, žalioji pečialinda 1:07
09. Svirbelis 0:48
10. Karetaitė, uldukas 1:06
11. Juodasis strazdas 1:11
12. Sodinė devynbalsė 1:24
13. Šiaurinė pečialinda 0:44
14. Pilkoji pečialinda, uldukas, varnėnas, pilkoji gervė, bukutis 2:46
15. Ankstyvoji pečialinda 0:32
16. Paprastoji medšarkė 0:58
17. Stirna, tikutis, kikilis 0:44
18. Briedis 0:57
Musteikos poligonas
19. Tetervinas 3:22
Latežerio miškas
20. Žalvarnis 1:16
21. Kukutis 0:50
22. Lygutė 1:09
23. Smilginis strazdas 1:08
24. Paprastoji pilkoji zylė 0:56
25. Kranklys 0:48
Randamonių miškas
26. Kurtinys, strazdas giesmininkas 6:45
27. Šiaurinė pilkoji zylė, kėkštas 0:46
Stėgalių miškas
28. Griežlė, perkūno oželis 0:55
29. Nendrinė lingė 052
30. Lututė 0:50
31. Grąžiagalvė 1:00
32. Miškinis kalviukas, kikilis 1:47
33. Liepsnelė, šiaurinis kikilis 1:18
34. Kiauliukė 1:17
35. Strazdas giesmininkas 1:22
36. Amalinis strazdas, keršulis 1:52
37. Karklinė nendrinukė 1:18
38. Didžioji krakšlė, kūdrinė varlė 0:53
39. Tošinukė 1:48
40. Rudoji devynbalsė 0:41
41. Juodagalvė devynbalsė 0:51
42. Margasparnė musinukė, grąžiagalvė 1:07
43. Juodoji zylė, keršulis, liepsnele 1:39
44. Didžioji zylė 1:04
45. Volungė 1:06
46. Raudongalvė sniegena 0:38
47. Nendrinė starta, brastinis tilvikas 1:02
48. Smailiasnukė varlė, pievinė varlė 0:39
49. Raudonpilvė kūmutė, kūdrinė varlė 1:02
Karaviškių miškas
50. Medvarlė, raudonpilvė kūmutė 1:44
Čepkeliai - Žemukės
51. Švygžda, ankstyvoji pečialinda 0:39
52. Pilkoji gervė, didžioji zylė 1:02
53. Slanka 1:10
54. Mėlyngurklė, pilkoji meleta 1:53
55. Juodagalvė sniegena, ankstyvoji pečialinda 1:19
Čepkeliai - Pogarenda
56. Lakštingala 2:10
57. Paprastoji raudonuodegė, geltonoji starta, lakštingala 1:17
58. Upinis žiogelis 0:35

 


Trukmė 78:59